Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden PTIM Training

Algemene Voorwaarden PTIM Training

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen Klant, die aan Tim Nieuwenhuis handelend onder de naam PTIM Training opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of deelneemt aan een sessie, training/workshop of programma, met betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante werkzaamheden van PTIM Training.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding offerte en overeenkomst tussen PTIM Training en de Klant.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Aard dienstverlening

2.1 Alle verplichtingen van PTIM Training onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.

2.2 PTIM Training zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uitgangspunten hierbij zijn dat PTIM Training handelt vanuit deskundigheid en integriteit en dat het belang van de Klant centraal staat. Op alle coachingsstrajecten en trainingen is beroepsgeheim van toepassing.

2.3 De coachings activiteiten, trainingen en aanverwante dienstverlening zijn verklarend en gericht op gezondheid, en persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De Klant past deze ontwikkeling naar eigen keuze toe. PTIM Training kan daarom geen garantie voor succes geven of instaan voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.

2.4 PTIM Training werkt meestal met individuele pakket afspraken. PTIM Training en de Klant overleggen tijdens de intake c.q. het kennismakingsgesprek welk pakket het beste bij hem of haar past. Deze inschatting heeft geen voorspellende waarde, maar is een indicatie. Op ieder gewenst moment kan in overleg met de Klant besloten worden tot verkorting of verlenging van het pakket.

2.5 Voor trainingen maakt PTIM Training samen met de Klant en met instemming van de Klant van te voren afspraken over de hoeveelheid dagdelen en inhoud van de training of programma’s. Vervolgtrainingen en verdieping van de te behandelende stof zijn altijd mogelijk.

2.6 Indien door PTIM Training in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor redelijke faciliteiten.

Artikel 3: Informatieverstrekking en acceptatie

3.1 Klanten van PTIM Training dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht voorafgaand aan de opdracht aan PTIM Training te verstrekken.

3.2 PTIM Training behoudt zich het recht voor een Klant niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor klant c.q. begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek/ intakegesprek met de Klant hiertoe aanleiding geeft, zal PTIM Training de Klant en een eventuele opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 4: Afmelding afspraken

4.1 Wanneer een Klant niet kan komen op een afspraak, workshop of training van PTIM Training dient de Klant dat minimaal 48 uur voor de afspraak door te geven.

4.2 Wanneer de Klant later dan 48 uur van te voren afzegt of wanneer de Klant niet verschijnt op de afspraak worden de volledige gemaakte kosten, daaronder inbegrepen al geboekte reis- en verblijfkosten, voor die afspraak in rekening gebracht bij de Klant.

4.3 Wanneer een training bij de Klant op locatie niet door kan gaan, dient de Klant dit minimaal een week voor de trainingsdatum door te geven.

4.4 Wanneer de Klant een training tussen 2 maanden en 2 weken van te voren afzegt zijn er geen annuleringskosten.

4.5 De hierboven beschreven afspraken over trainingen, gelden ook voor workshop en lezingen.

4.6 Na het maken van de overeenkomst, is een bedenktermijn van 14 dagen van kracht.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst gaat in overleg met de Klant.

5.1 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de Klant verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan PTIM Training coaching c.q. begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.

5.2 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan de klant geheel in rekening worden gebracht.

Bij het tussentijds beëindigen van een traject, training of workshop zal er restitutie plaatsvinden na aftrek van 50% van het vooraf totaal overeengekomen bedrag plus de naar rato reeds ontvangen diensten.

5.3 PTIM Training is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord is in de visie van de uitvoerder, of gezien het belang van de Klant ongewenst, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PTIM Training kan worden gevergd.

Bij onvoldoende aanmeldingen zal een workshop of opleiding komen te vervallen, dan wel op een later tijdstip worden uitgevoerd

5.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PTIM Training op de Klant opeisbaar. Indien PTIM Training de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6: Facturering, betaling en incassokosten

6.1 Voor een coaching, (online) programma, workshop of training, dient betaling te worden voldaan soms vooraf soms na afloop. In overleg met PTIM Training.

6.2 Het leveren van producten geschiedt als het te betalen bedrag op de rekening van PTIM Training staat.

6.3 Facturering geschiedt op grond van geleverde diensten en/of evenredigheid van de doorlooptijd van het overeengekomen traject.

6.4 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.5 Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ontvangt de Klant een herinnering.

6.6 PTIM Training is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het al uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren

6.7 Op verzoek van de klant kan ook in 3 termijnen worden betaald, hiervoor worden administratiekosten berekend ter hoogte van 5% van het totale factuurbedrag.

6.8 Restitutie van eventueel teveel betaalde of overeengekomen terug te betalen gelden zal binnen twee weken geschieden.

Artikel 7: Overmacht

7.1 PTIM Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PTIM Training geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PTIM Training redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.3 PTIM Training kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8: Aanbiedingen en offertes

8.1 Door PTIM Training gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

8.2 PTIM Training kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

8.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij dit anders is aangegeven.

8.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

Artikel 9: Tarieven

9.1 Overeengekomen tarieven voor langdurige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar. Tenzij tevoren nadrukkelijk overeengekomen of behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien.

Klanten die diensten afnemen die na het einde van een kalenderjaar doorlopen, zullen minimaal 1 maand van te voren van een eventuele prijswijziging op de hoogte worden gesteld.

Artikel 10: Geheimhouding /Privacy

10.1 De naam en contactgegevens van Klanten, al dan niet in relatie tot een opdrachtgever, worden door PTIM Training gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betreffende Klant daar toestemming voor heeft gegeven.

10.2 Door PTIM Training wordt aan dossiervorming gedaan voor coachingstrajecten. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door PTIM Training .

10.3 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor PTIM Training en haar medewerkers.

Artikel 11: Auteursrechten

11.1 PTIM Training behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. PTIM Training heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn haar toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2 PTIM Training draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

11.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan.

Artikel 12: Verzekering

12.1 PTIM Training zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanhouden.

Artikel 13: Klachten

13.1 Wanneer de Klant niet tevreden is over een door PTIM Training geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan PTIM Training te worden gemeld.
Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een klacht zal binnen een termijn van 1 maand zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klant hiervan direct op de hoogte gebracht. Het uitstel wordt toegelicht en er wordt een indicatie aangegeven wanneer uitsluitsel gegeven kan worden.

13.2 Een dossier van de klacht met en de afhandeling daarvan wordt
voor een periode van tenminste 1 jaar gearchiveerd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 PTIM Training is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van PTIM Training.

14.2 PTIM Training is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de Klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

14.3 PTIM Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
PTIM Training is uitgegaan van, door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens (zie ook 3.1).

14.4 Indien PTIM Training aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

14.5 PTIM Training is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Vrijwaring

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart PTIM Training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet rechtstreeks aan PTIM Training toerekenbaar of toe te schrijven is.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PTIM Training partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

16.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
PTIM Training staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Utrecht PTIM Training, timnieuwenhuis.nl
onder nummer: KVK-nummer:93225911 btw-id:NL005007734B62